Uveljavljanje pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni

Uveljavljanje pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni in poškodbe zunaj dela, je bila uvedena s spremembo Zakona o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2J), ki velja od 7. 8. 2021 dalje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljen dne 23. 7. 2021.

Spremenjena novela omenjenega zakona je spremenila dotedanjo ureditev na način, da lahko zavarovanci od 7. 8. 2021 dalje pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pri čemer se pri pripravi izvedenskih mnenj uporablja v Uradnem listu RS, št. 163/21, z dne 15. 10. 2021  objavljena Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar (v nadaljevanju Odredba), pri čemer so vrste in stopnje telesnih okvar določene v dokumentu, ki se imenuje Seznam telesnih okvar in je dostopen na tej povezavi. Odredba je začela veljati 30.10. 2021.

Pogoj za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, je določen v določbi 144. člena ZPIZ-1, in sicer mora znašati telesna okvara najmanj 50 odstotkov, zavarovanec pa mora imeti ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost, prav tako mora imeti izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

Invalidnina za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj, ob pogoju, da je telesna okvara takrat že obstajala oz. je nastala več kot šest mesecev pred vložitvijo zahteve.

Vloga za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro je objavljena na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) na tej povezavi in se imenuje »Zahteva za priznanje pravice do invalidnine, dodatka za pomoč in postrežbo, prištete dobe«.

Vlogo zavarovanci vložijo sami na ZPIZ, pri čemer velja sledeče:

  • zahtevi ni potrebno priložiti medicinske dokumentacije, saj se zahteva lahko obravnava na podlagi že obstoječe medicinske dokumentacije, na podlagi katere je bilo že v predhodnem postopku podano izvedensko mnenje izvedenskega organa ZPIZ;
  • v kolikor zavarovanci razpolagajo z novo medicinsko dokumentacijo, je le-ta lahko podlaga za ugotovitev poslabšanja že ugotovljene telesne okvare ali za nastanek nove telesne okvare, zato jo je potrebno priložiti k zahtevi. V tem primeru bo pred obravnavanjem zahteve pridobljeno novo izvedensko mnenje izvedenskega organa ZPIZ;
  • zavarovanci morajo v primeru prvega uveljavljanja pravice do invalidnine za telesno okvaro obvezno priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo.
    Več o invalidnini in zneskih invalidnine za telesno okvaro in samem postopku pridobitve, si lahko preberete na: https://www.zpiz.si/cms/content2019/pravice-do-invalidnine-za-telesno-okvaro

Dodatne informacije lahko zavarovanci – onkološki bolniki dobijo tudi v času uradnih ur, ki so v ponedeljek, sredo in petek na telefonu 01 4745100.

Breda Brezovar Goljar

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU