Uvedba novega sodobnega modela plačevanja molekularne genetske diagnostike v onkologiji

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergologijo Golnik in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor pripravil nov sodoben model plačevanja diagnostičnih storitev v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti za onkologijo (molekularno genetska diagnostika v onkologiji). Nov model plačevanja je bil sprejet s Splošnim dogovorom 2020, izvajalci zdravstvenih storitev pa od 1.7.2020 dalje izvajajo te storitve v breme ZZZS.

Molekularno genetska diagnostika na področju onkologije je nepogrešljiva za opredelitev diagnostičnih, prognostičnih ter napovednih dejavnikov za izbiro in izvajanje najustreznejšega zdravljenja s tarčnimi zdravili. Z vzpostavitvijo novega modela plačevanja je izvajalcem omogočeno evidentiranje in obračunavanje opravljenih diagnostičnih storitev. Cilj izvajanja diagnostičnih storitev je ugotovitev sprememb v genih, ki so spremenjeni pri določenih vrstah tumorjev. Na podlagi ugotovljenih sprememb se izbere ustrezno zdravljenje s tarčnimi zdravili. Pacienti so tako deležni bolj usmerjenega in učinkovitega zdravljenja.

Nov seznam storitev vključuje preiskave za vse diagnoze, za katere se trenutno izvaja diagnostika (rak debelega črevesa in danke, rak dojke, rak želodca, rak jajčnikov, melanom, limfom, sarkom, rak materničnega telesa, rak ščitnice, rak prostate, rak ledvic, rak trebušne slinavke, karcinom pljuč in drugi raki). V seznam storitev je vključena tudi storitev MDO018 »Genetski testi za opredelitev potrebe po dopolnilni sistemski kemoterapiji pri zgodnjem raku dojk«. Genetski podpis raka dojk je diagnostična preiskava pri zgodnjem hormonsko odvisnem, HER2 negativnem raku dojk. Uporaba temelji na dognanjih kliničnih raziskav TailorX  (za Oncotype DX) in Mindact (za Mammaprint). S tem testom lahko za tiste bolnice, za katere se na podlagi patohistoloških značilnosti tumorja ne more odločiti, ali je res potrebna dopolnilna kemoterapija, pridobi dodatno informacijo. Če test pokaže, da je tveganje za ponovitev bolezni majhno, se lahko kemoterapija varno opusti. Pred 1. julijem 2020 sta bila ta testa samoplačniška. Bolnice so oddale vlogo za povrnitev stroškov testa na ZZZS, ki je nato stroške povrnil. Uvedba te storitve v nov model plačevanja pa omogoča neposredno plačilo stroškov testov Onkološkemu inštitutu Ljubljana (do 60 letno) in UKC Maribor (do 20). Cena ene takšne storitve (genetskega testa) znaša 2.991 evrov.

Na podlagi kadrovske strukture timov, ki izvajajo storitve, potrebnega časa za izvedbo storitev, materialnih stroškov in amortizacije so opredeljene cene diagnostičnih preiskav. Izračun cen temelji na podlagi podatkov izvajalcev (tako v povezavi s stroški dela kot tudi materialnih stroškov in amortizacije).

Predvideno število preiskav v letu 2020 je določeno na podlagi realizacije testiranj bolnikov v obdobju enega leta in ocenjene minimalne letne rasti števila testiranih bolnikov. Predvidena rast temelji na povečanem številu istovrstnih testov ter na račun novih patoloških lokalizacij (diagnoz), ki se vključujejo v testiranje. Pomembna spremenljivka je tudi diagnostična uporaba širših genskih panelov, s katerimi je mogoče pokriti več možnih tarč (genov). V oceno rasti je vključeno tudi uvajanje novih genskih označevalcev, kot so TMB (Tumor Mutational Burden), ki so odločilni za zdravljenje z imuno-terapijo ne glede na vrsto raka. Pri opredelitvi števila preiskav v letu 2020 so bili upoštevani tudi podatki iz nacionalnega registra za rakava obolenja. Paciente na genetsko testiranje napoti njihov lečeči onkolog skladno s sprejetimi kriteriji in strokovnimi smernicami.

ZZZS izvajanje storitev molekurane genetske diagnostike plačuje po t.i. dejanski realizaciji, torej količinsko neomejeno. Na letni ravni bo opravljenih predvidoma 3.634 diagnostičnih storitev, za kar bo ZZZS zagotovil dodatnih 3.072.299 evrov. Storitve izvajajo Klinika Golnik, Onkološki inštitut Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor. Kljub visokim stroškom testov je njihova uvedba stroškovna učinkovita zaradi bolj usmerjenega in učinkovitega zdravljenja pacientov.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU